Bảng Giá May Balo Túi Xách – Hưng Thịnh

I. Balo

1. Balo mầm non

Mẫu mầm non đơn giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

90.000 - 130.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

60.000 - 75.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

55.000 - 65.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu mầm non tầm trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

100.000 - 160.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

85.000 - 110.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

80.000 - 85.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


2. Balo Tiểu Học

Mẫu học sinh đơn giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

100.000 - 140.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

78.000 - 95.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

68.000 - 78.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu học sinh tầm trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

120.000 - 140.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

90.000 - 100.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

78.000 - 90.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


3. Cặp Học Sinh

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

110.000 - 150.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

93.000 - 110.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

80.000 - 93.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


4. Balo Trung Học

Mẫu đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

100.000 - 160.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

80.000 - 95.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

75.000 - 85.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

130.000 - 180.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

95.000 - 120.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

87.000 - 95.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


5. Balo Quà Tặng Laptop Người Lớn

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

140.000 - 190.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

85.000 - 100.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

78.000 - 85.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

150.000 - 220.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

108.000 - 130.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

95.000 - 110.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


6. Balo Quà Tặng Laptop Size Đại

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

150.000 - 220.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

90.000 - 105.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

80.000 - 95.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

145.000 - 250.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

120.000 - 140.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

105.000 - 120.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


II. Túi Xách 1

1. Túi Trống mẫu đơn giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

130.000 - 160.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

95.000 - 130.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

85.000 - 95.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


2. Túi Trống mẫu tầm trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

150.000 - 180.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

125.000 - 145.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

115.000 - 125.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


3. Túi Đeo Chéo

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

70.000 - 100.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

58.000 - 72.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

52.000 - 60.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

100.000 - 150.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

80.000 - 95.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

68.000 - 78.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


4. Túi Bao Tử

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

55.000 - 70.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

47.000 - 55.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

42.000 - 45.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

80.000 - 100.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

65.000 - 75.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

60.000 - 65.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


5. Túi Giao Hàng

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

250.000 - 300.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

180.000 - 200.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

160.000 - 180.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


6. Túi Giữ Nhiệt

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

70.000 - 100.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

45.000 - 60.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

35.000 - 45.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

85.000 - 95.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

70.000 - 85.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

60.000 - 70.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


7. Túi Xách Đựng Laptop

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

120.000 - 160.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

90.000 - 100.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

70.000 - 95.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Túi Chống Sốc Laptop

Túi Đựng Laptop – LT01

Túi Chống Sốc Laptop

Túi Đựng Laptop – LT03

Túi Chống Sốc Laptop

Túi Đựng Laptop – LT07

Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

120.000 - 160.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

95.000 - 110.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

85.000 - 95.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Túi Chống Sốc Laptop

Túi Đựng Laptop – LT02

Túi Chống Sốc Laptop

Túi Đựng Laptop – LT06

Túi Chống Sốc Laptop

Túi Đựng Laptop – LT09

8. Túi Đựng IPAD

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

75.000 - 85.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

55.000 - 70.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

50.000 - 55.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

100.000 - 130.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

80.000 - 90.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

70.000 - 80.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


9. Túi Chống Sốc

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

31.000 - 35.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

25.000 - 30.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

20.000 - 23.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


10. Túi Hộp Bút

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

25.000 - 30.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

20.000 - 25.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

15.000 - 18.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

100  - < 300

35.000 - 40.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

300 - < 500

26.000 - 32.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

22.000 - 26.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


11. Túi Mỹ Phẩm

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

20.000 - 30.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

13.000 - 18.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

9.000 - 12.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

50.000 - 80.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

35.000 - 45.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

30.000 - 35.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


III. Balo Kéo - Vali

1. Balo Kéo

Mẫu Balo Kéo Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

100  - < 300

190.000 - 230.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

300 - < 500

170.000 - 190.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

160.000 - 170.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Balo Kéo Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

220.000 - 280.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

190.000 - 220.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

180.000 - 190.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


2. Túi Cần Kéo

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

230.000 - 300.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

200.000 - 230.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

180.000 - 200.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Tầm Trung

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

270.000 - 390.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

260.000 - 270.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

210.000 - 250.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


3. Vali

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

30  - < 100

350.000 - 400.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

100 - < 500

300.000 - 340.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

500 - < 1.000

270.000 - 300.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


IV. Túi Vải

1. Túi Vải Không Dệt

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

500  - < 1.000

7.000 - 11.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 500đ

1.000 - < 3.000

5.000 - 8.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 300đ/màu

3.000 - < 10.000

4.000 - 6.000

15 - 20 ngày


> 10.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


2. Túi Canvas

Mẫu Đơn Giản

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

100  - < 500

27.000 - 35.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

500 - < 2.000

23.000 - 32.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

2.000 - < 5.000

18.000 - 26.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 5.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Mẫu Thời Trang

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

100  - < 500

55.000 - 80.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

500 - < 1.000

45.000 - 55.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

1.000 - < 3.000

38.000 - 45.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 3.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


3. Túi vải dệt PP

số lượng

Giá (VNĐ)

Thời gian

Ghi chú

3.000  - < 5.000

18.000 - 25.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

5.000 - < 10.000

16.000 - 18.000

10 - 15 ngày

Màu thứ 2: 1k/màu

10.000 - < 50.000

14.000 - 16.000

15 - 20 ngày

Logo thêu < 15cm: 3k - 5k

> 50.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *