• nhân viên kinh doanh

  • Thợ may mẫu

  • bộ phần cắt hàng

  • Nhân viên QC